Ny undersøgelse: Kommuner har meget forskellig praksis for byggeaffald

Der er forskellig praksis for, hvilke miljøfarlige stoffer kommunerne kræver byggeaffald undersøgt for. Det dokumenteres i en ny undersøgelse gennemført af Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald.

Ny undersøgelse: Kommuner har meget forskellig praksis for byggeaffald

 

En tredjedel af Danmarks affald stammer fra bygge- og anlægsprojekter. Dermed er det afgørende for Dan­marks cirkulære ambitioner, at dette affald udnyttes bedst muligt. VHGB – Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald –har derfor undersøgt, hvordan kommunerne håndterer bygge- og anlægsaffald. 

Undersøgelsen viser, at kommunernes miljøafdelinger har meget forskellige måder at tolke og håndhæve affaldsreglerne på, hvad angår bygge- og anlægsaffald. Ud fra en liste over 13 navngivne miljøfarlige stoffer angiver kommunerne i undersøgelsen, hvilke stoffer de kræver byggematerialerne undersøgt for, før byggematerialerne bliver til affald. Svarene viser, at der er stor forskel på, hvilke krav den enkelte kommune stiller. Flest kommuner kræver undersøgelser for PCB (89 %) efterfulgt af asbest (84 %) og bly (80 %). Færrest kræver undersøgelser for kulbrinter (33 %), klorparaffiner (47 %) og PAH’er (56 %). I midterfeltet finder man en stribe af andre stoffer fx kviksølv, kobber og cadmium. 

Leder af Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald(VHGB) Anke Oberender kan nikke genkendende til billedet af uens praksis i kommunerne. Hun siger:

”Vi hører ofte, at bygherrer, entreprenører og rådgivere oplever det som besværligt at navigere i reglerne om bygge- og anlægsaffald. Vi kan samtidig se, at det også er en vanskelig opgave for kommunerne at håndtere bygge- og anlægsaffald og håndhæve krav bl.a. til mest mulig genbrug og genanvendelse.”

Er der lovhjemmel?
PCB er i dag det eneste stof der er et udtrykkeligt krav til at screene og kortlægge for i affaldsbekendtgørel­sens kapitel 13. På den ene side mener nogle kommuner derfor ikke, at de har lovhjemmel til at kræve undersøgelser for andre stoffer end PCB. På den anden side er der kommuner, som finder lovhjemmel i et andet af affaldsbekendtgørelsens kapitler – kapitel 3 – til også at undersøge for andre stoffer.

Enighed om grænseværdier

Ifølge undersøgelsen er kommunerne til gengæld rimeligt enige om grænseværdier for stofferne. Hoved­parten af kommunerne bruger nemlig for langt de fleste stoffer de samme grænseværdier, som Køben­havns Kommune har udformet og anvender for hovedstadens byggeaffald. 

Behov for harmonisering

VHGB oplever, at en øget harmonisering på området for bygge- og anlægsaffald vil være fordelagtig for alle parter. Anke Oberender siger: 

”Vi har gennemført undersøgelsen bl.a. for at give kommunerne klarhed over, hvordan man gør i andre kommuner. De kan forhåbentlig inspirere, og vi vil arbejde videre med at formidle resultaterne af undersøgelsen til kommunerne.”

Anke Oberender fortsætter:

”Undersøgelsen understreger, at viden og vejledning betyder utrolig meget, hvis vi skal løfte dagsordenen om en grøn omstilling og cirkulær økonomi og udnytte ressourcerne i byggeaffald bedre. Der er et stort behov for at højne videnniveauet og udvekslingen af viden om bygge- og anlægsaffald. Det gælder ikke kun i kommunerne, men også i bygge­branchen og blandt bygherrer.”

Kommunerne er én af de målgrupper, som VHGB understøtter med vejledning om byggeaffald, og de tegner sig for omtrent 20 % af henvendelserne til videncentret. 

Om undersøgelsen
Undersøgelsen, der er sendt til miljøafdelingerne i alle landets kommuner, blev gennemført fra medio maj til medio juni 2018. 64 kommuner har fuldført undersøgelsen. Download rapporten her. 

Yderligere oplysninger:

Centerleder for VHGB Anke Oberender, tlf. 72 20 29 30