Nu har Danmark en grænseværdi for PCB i byggeaffald

Miljøstyrelsen har i dag publiceret den længe ventede restproduktbekendtgørelse, der nu omfatter en grænseværdi for PCB i byggeaffald. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2017.

Nu har Danmark en grænseværdi for PCB i byggeaffald

 

En grænseværdi for PCB er den helt centrale nyhed i den nye restproduktbekendtgørelse, som Miljøstyrelsen netop har sendt på gaden. Der har ikke tidligere i Danmark været en sådan grænseværdi.

Centerleder i Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald Anke Oberender forklarer:

”PCB er et miljøfarligt stof, som blev anvendt i byggeriet i perioden 1950-77. Når byggeri med PCB rives ned eller bygges om, opstår der derfor byggeaffald med PCB; nogle gange er der meget PCB, andre gange kun ganske lidt. Med den nye grænseværdi har byggebranchen og kommunerne fået en retningslinje for, hvilken mængde PCB der skal være byggeaffaldet, for at det skal betragtes som forurenet. ”

Som man kan læse på VHGB.dk, finde PCB typisk i fugemasse, termoruder, lysdioder samt slidstærke malinger og gulvbelægninger i bygninger, der er opført eller renoveret mellem 1950 og 1977. PCB er desuden blevet brugt i kondensatorer og transformatorer frem til 1986.

Den nye øvre grænse for PCB er på 2,0 mg PCBtotal/kg for indhold af PCB i sorteret byggeaffald, dvs. natursten, uglaseret tegl, beton samt blandinger af disse typer byggeaffald og omfatter også jern og metal, gips samt stenuld. Byggeaffald med indhold af PCB under denne grænseværdi anses kun som lettere forurenet og må dermed under visse forudsætninger genanvendes – bl.a. afstandskrav til grundvandsspejl.

Hvorfor en grænseværdi?
PCB er forbudt at anvende i dag. Forbuddet har været gældende for byggematerialer siden 1977 og i alle andre sammenhænge siden 1986. Det er sundhedsskadeligt, og i naturen ophober stoffet sig og nedbrydes langsomt, og derfor kan PCB spredes til miljøet, hvis det ikke fjernes fra affaldet. 

Derfor er den nye grænseværdi vigtig. Den betyder dog ikke, at man hidtil ikke har taget hånd om PCB. Anke Oberender forklarer: 

”Byggebranchen og kommunerne har hidtil oftest opereret efter Københavns Kommunes PCB-vejledning om, hvornår PCB-holdigt byggeaffald som udgangspunkt kan betragtes som uforurenet. Det har dog ikke været optimalt, da det er de enkelte kommuner, der hver især har pligt til at foretage en vurdering af, om byggeaffaldet i netop deres kommune er uforurenet eller ej.”

Hvad den nye restproduktbekendtgørelse og den nye grænseværdi i praksis kommer til at betyde for bygherren, rådgivere, entreprenører og kommuner vil man i løbet af januar 2017 kunne læse om på VHGB.dk, hvor de nye regler vil blive indarbejdet.

PCB står for polychlorerede biphenyler, som der findes 209 forskellige slags af (congener). PCB er en persistent organisk miljøgift og giver bl.a. skader på forplantningsevne, immunsystem og lever, samtidig med at stoffet er hormonforstyrrende. Der er stor fokus på PCB, da mennesker kan blive eksponeret over for PCB ved afdampning af PCB fra fuger til indeklimaet.

Find flere oplysninger samt link til den nye bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside