Mere viden

Her får du links til mere viden, rapporter og projekter om håndtering og genanvendelse af byggeaffald. De er opdelt i følgende kategorier:

Undervisningsmaterialer
MG:Lab: En e-bog til brug på byggeriets uddannelser og til efter- og videreuddannelser. Udgiver: Via University, 2016 (pdf)
Den tværfaglige e-bog: "MG:LAB – Håndtering af miljøfarlige stoffer og genanvendelse af byggematerialer" er udviklet for at medvirke til et kompetenceløft til byggeriets aktører inden for emnet miljøskadelige stoffer og genanvendelse af byggematerialer. Det er udgivet af VIA og er et resultat af et tværfagligt samarbejde mellem VIA Bygningskonstruktøruddannelsen og VIA Bygningsingeniøruddannelsen og er finansieret af Grundejernes Investeringsfond. Den indeholder viden, der bl.a. retter sig mod studieaktive og færdiguddannede bygningskonstruktører, arkitekter og ingeniører.

Afgørelser
Læs landsretsdom om byggelovens § 14
Ejer du en bygning, er det dit ansvar, at evt. genbrugte materialer i nybyggeri eller ved renovering ikke indeholder miljøfarlige stoffer, der forurener indeklimaet. Lovgrundlaget er: En bebyggelse må ifølge byggelovens § 14 ikke udgøre en fare for ejendommens beboere. Domstolene har i denne landsretsdom fastslået, at bestemmelsen også finder anvendelse ved forurening af indeklimaet. Indeklimaet er efter byggelovens § 17 den til enhver tid værende bygningsejers ansvar. Tilsvarende krav gælder efter byfornyelseslovens § 75, stk. 3, nr. 5.

Projekter og værktøjer om bæredygtighed, genanvendelse og genbrug
Building a Circular Future. Udgivet med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP), 2016 

Projektet tilføjer en syvende dimension til byggeriet, der handler om at genanvende og spare på ressourcerne i byggerier. Det handler om materialepas, design til at adskille materialer, og der præsenteres en business case for cirkulær økonomi.

Idekatalog over nye designstrategier. Udgiver: InnoBYG, 2016
Projektet præsenterer konkrete eksempler på designstrategier, der skal fremme genanvendelse af materialer i byggeriet. Der peges også på en række potentialer og udfordringer inden for området.

Materialeatlas over byggematerialers genbrugs- og genanvendelsespotentialer. Udgiver: InnoBYG, 2016
Atlasset er et opslagsværk, som kan bruges til at finde sammenhæng mellem bygningsdele, indhold af farlige stoffer og muligheder for genbrug og genanvendelse.

Bæredygtighedskriterier for affaldsforebyggelse, Miljøprojekt 1851, 2016. Udgiver: Miljøstyrelsen
Projektet beskriver, hvordan bæredygtighedskriterier ser ud, når der er fokus på affaldsforebyggelse. Forskellige certificeringsordninger gennemgås, og 34 relevante kriterier udpeges. Dernæst er kriterierne vurderet af fra fastlagte krav, hvilket resulterer i fem hovedkriterier.

Udvikling og test af gamle mursten skalprodukt på isoleringsbatts. MUDP Miljøprojekt 1850, 2016. Udgiver: Miljøstyrelsen
Projektet har udviklet og testet et vægsystem med gamle mursten og isolering.

Projekter om miljøfarlige stoffer
PCB-renovering, Miljøprojekt 1847, 2016. Udgiver: Miljøstyrelsen
Projektet har udviklet en luftdræningsmetode, som kan bruges til renovering af PCB-forurenet byggeaffald. Der er desuden udviklet en boremelsmetode med en forenklet udtagning af prøvemateriale, som efterfølgende kan analyseres for PCB.

Kortlægning af gamle CFC-holdige fjernvarmerør. Miljøprojekt 1826, 2016. Udgiver: Miljøstyrelsen
Den første af tre rapporter om, hvordan gamle fjernvarmerør med indhold af CFC behandles, når de bliver til affald. Denne indeholder en kortlægning af udbredelsen af de gamle fjernvarmerør.

Livscyklusanalyse af behandling af CFC-holdige fjernvarmerør. Miljøprojekt 1827, 2016. Udgiver: Miljøstyrelsen
Den anden af tre rapporter om, hvordan gamle fjernvarmerør med indhold af CFC behandles, når de bliver til affald. Denne indeholder en en livscyklusvurdering, der ser på forskellige behandlingsmetoder.

Samfundsøkonomiske vurdering af behandling af gamle CFC-holdige fjernvarmerør. Miljøprojekt 1824, 2016. Udgiver: Miljøstyrelsen
Den tredje af tre rapporter om, hvordan gamle fjernvarmerør med indhold af CFC behandles, når de bliver til affald. Denne indeholder en analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved behandling af gamle CFC-holdige fjernvarmerør.

Indsamling af data om fund af kort- og mellemkædede chlorparaffiner i danske bygninger. Miljøprojekt 1830, 2016. Udgiver: Miljøstyrelsen
Projektet har samlet data for chlorparaffiner i bygninger fra en række miljøkortlægningsrapporter fra nedrivninger eller renoveringer. Projektet beskriver, hvor chlorparaffinerne er fundet.