Forundersøgelser og planlægning

Forundersøgelser og planlægning

Nedrivning og renovering adskiller sig fra nybyggeri ved, at der sjældent foreligger detaljerede oplysninger om de anvendte stoffer og materialer. Det betyder, at det næsten altid vil være nødvendigt at gennemføre forundersøgelser i byggeriet.

Tjekliste: Spørgsmål til forundersøgelsen

 

  • Hvordan er bygningen konstrueret, og hvilke materialer indgår der i konstruktionen?
  • Hvilke miljø- og sundhedsskadelige stoffer forekommer der?
  • Er bygningen forurenet som følge af aktiviteter, der er foregået i bygningen?

Forud for nedrivning og renovering af bygninger skal du som rådgiver hjælpe bygherren med at blive klar over sit an­svar – herunder at få lavet undersøgelser af, hvilke eventuelle miljø- og sundhedsskadelige stoffer der forekommer. 

Reglerne på området følger af Affaldsbekendtgørelsen, Restproduktbekendtgørelsen og Arbejdstilsynets regler. 

Der findes imidlertid ingen klare anvisninger for, præcis hvordan arbejdet med screening og kortlægning skal gennem­føres – udover de i affaldsbekendtgørelsens kapitel 13 opstillede krav (henvisning) - og der er heller ikke nogen begrænsninger i, hvem der kan foretage screeningen og kortlægningen. 

DAKOFA (Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer)  har imidlertid udarbejdet en række anbefalinger til scree­ning og kortlægning.

Plan for håndtering af bygge- og anlægsaffald
Mange rådgivere overser, at affaldsplanlægning er en meget vigtig at del af planlægningen af et byggeprojekt. Dette gælder særligt ved nedrivningsprojekter, hvor der generes store mængder af bygge- og anlægsaffald. 

Når du planlægger og projekterer, er det derfor vigtigt at udrede, hvordan affaldet håndteres, herunder sorteres, optimalt. Ikke alene er det miljømæssigt og arbejdsmiljømæssigt korrekt, men god affaldsplanlægning kan også resultere i store økonomiske besparelser. 

 

Tjekliste: God affaldsplanlægning

 

  • Entreprenøren skal have et entydigt grundlag baseret på screeningen og kortlægningen for at kunne afgive pris på bortskaffelsen. Usikkerheder omkring mulighederne for at komme af med bygge- og anlægsaffaldet kan medføre højere budpriser eller øgede omkostninger undervejs i projektet.
  • Det vil ofte være nødvendigt med en dialog med de kommunale myndigheder for at få bortskaffet visse særlige affaldsfraktioner. Dette vil nedriveren først have mulighed efter tilbudsgivning.
  • Der kan være store besparelser ved at udrede, hvilke modtagere der findes til forskellige affaldsfraktioner.
  • Mulighederne for at nyttiggøre affaldet optimalt vil i mange tilfælde kræve en langsigtet planlægning. Er der eksempelvis behov for genanvendte materialer i forbindelse med nybyggeri efter en nedrivning, bør dette være klart inden opstart af nedrivningsarbejdet.