Før igangsætning

Før igangsætning

Som rådgiver bør du sikre, at bygherren er indforstået med, de bindinger tidlige beslutninger i projektet har for de efterfølgende muligheder for at reducere affaldsmængderne og nyttiggøre affaldet.

Du bør sikre, at bygherre er bevidst om sit ansvar, herunder sin:

 • Pligt til at få undersøgt bygge- og anlægsaffaldet for indhold af miljø- og sundhedsskadelige stoffer for at kunne sikre korrekt klassificering
 • Pligt til at anmelde bygge- og anlægsaffaldet korrekt til kommunen
 • Pligt til at håndtere, herunder behandle, bygge- og anlægsaffaldet korrekt
 • Pligt og ansvar relateret til arbejdsmiljø og sikkerhed

I den meget tidlige fase af byggeriet træffes ofte nogle af de mest fundamentale beslutninger i byggefasen i relation til affald – eksempelvis om følgende områder: 

 • Skal alt nedrives, eller kan der vælges en renovering? Nedrivning genererer langt mere bygge- og anlægs­affald end renovering. 

 • Er der ønsker om at benytte genbrugte eller genanvendte materialer i stedet for nye materialer? Det vil ofte være nødvendigt, at bygherre forholder sig til dette i en tidlig fase af byggeprocessen. Der kan fx være for­hold som arkitektonisk udformning, der bør tages højde for, og andre faktorer, som påvirker det samlede bud­get.
   
 • Er der indeklimaproblemer i de eksisterende bygninger, som skal løses i forbindelse med renoveringen, fx PCB i indeluften? I så fald vil dette være et afgørende element i planlægningen, som der bør tages højde for tidligt i projektet. Er der PCB i indeklima, er der også PCB i bygningen og kilderne. Desuden skal  omfanget af forureningen kortlægges for at kunne prioritere den efterfølgende indsats, herunder om bygningen skal saneres, om forurenede materialer skal skæres fra m.v.

 • Hvilken kote ønsker bygherre på den kommende grund, og skal byggeriet have kælder? Mulighederne for nyttig­gørelse af materialer fra nedrivningen vil være tæt knyttet til disse spørgsmål om anvendelse af grun­den.

Du bør også sikre, at bygherren er bevidst om sit ansvar om bygherrens oplysningspligt iht AB92 og ABT93.

Der er ofte usikkerhed om, hvilken grad af oplysningspligt, en bygherre har om miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

AB92 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder) og ABT93 (Almindelige betingelser for totalentreprise) angiver imidlertid samstemmende:

Uklarheder, hindringer eller lignende forhold – § 15, stk. 4.: Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder.

I tvister omkring omkostninger til at dække udgifter til korrekt håndtering af miljø- og sundhedsskadelige stoffer er det som regel denne formulering i AB92/ABT93, der henvises til.

Som det fremgår, er entreprenøren berettiget til ekstrabetaling, hvis bygherren ikke har oplyst tilstrækkeligt grundlag for entreprenørens prissætning i udbudsmaterialet. Dette kan eksempelvis være relevant i bygninger, hvor der forekommer PCB. Her kan utilstrækkelig kortlægning af forureningen (fx manglende oplysninger om placering, omfang og koncentrationer) give behov for flere analyser og undersøgelser, efter entreprenørens arbejde er gået i gang – ofte med øgede omkostninger og forsinkelser som resultat.

Tid er en afgørende faktor
Vær i de tidlige faser opmærksom på, at manglende tid er en af de centrale barrierer, der meget ofte nævnes af de udførende entreprenører for, om de kan behandle bygge- og anlægsaffaldet optimalt. Det handler bl.a. om mang­lende tid til at: 

 • Udtage og afsætte materialer til direkte genbrug
 • Kildesortere og rense alle materialer optimalt
 • Finde lokal afsætning for materialer til nyttiggørelse, fx i forbindelse med efterfølgende nybygning
 • Anmelde bygge- og anlægsaffaldet til kommunen, og indarbejde deres eventuelle kommentarer
 • Tilstrækkelig detailplanlægning i relation til miljø- og arbejdsmiljø
 • Tid viser sig også meget ofte at være en barriere for at kunne genbruge materialer i nybyggeri.

Som projekterende skal du være opmærksom på, at det kan tage længere tid at planlægge og projektere, hvis der arbejdes med genanvendte eller genbrugte materialer, hvor der måske ikke foreligger datablade og andre sædvanlige oplysninger omkring materialerne. Det kan videre kræve ekstra tid til myndighedsbehandling og afklaring af ansvars- og forsikringsforhold.