Før igangsætning

Før igangsætning

Kommunen spiller som myndighed en central rolle i at håndtere bygge- og anlægsaffaldet. Håndtering af bygge- og anlægsaffaldet varierer fra kommune til kommune, da hver kommune udformer sit eget affaldsregulativ.

Kommunernes rolle som affaldsmyndighed
Kommunerne rundt om i landet er organiseret forskelligt, men det er typisk miljøafdelingen, som varetager myndighedsopgaverne i forhold til bygge- og anlægsaffald og genanvendelse af det.

De centrale kommunale opgaver er i denne sammenhæng at:

  • Afgøre om, hvornår der er tale om affald og klassificering af dette affald

  • Udarbejde kommunale regulativer og ordninger for affaldshåndtering

  • Vejlede om, hvordan de forskellige affaldsfraktioner skal sorteres og behandles

  • Anvise om affald til de rette godkendte modtagere af affaldet – en undtagelse er kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse

  • Modtage anmeldelser af affald, som genereres i kommunen

  • Føre tilsyn med reglernes overholdelse, herunder med håndtering af affald i overensstemmelse med kommunens regulativer og affaldsbekendtgørelsens kap. 10 samt

  • Føre tilsyn med, at der sker anmeldelse efter affaldsbekendtgørelsens kap. 11 og 13  


Kommunernes rolle som bygningsmyndighed
En af kommunen mange opgaver som myndighed er byggesagsbehandling. Selvom kommunen som myndighed på byggesagsområdet har stor indflydelse på byggeriet og bl.a. udsteder nedrivningstilladelser, har kommunens byggesagsafdeling meget begrænset indflydelse på håndtering og genanvendelse af byggeaffald.

De opgaver, hvor byggesagsafdelingen skal være opmærksom på reglerne om byggeaffald, er typisk: 

  • At vurdere om byggeprojekter, hvor der anvendes genbrugte materialer, opfylder gældende regler – fx energikravene – i bygningsreglementet mm.

  • At føre tilsyn med, at indeklimaet i bygninger lever op til gældende krav og regler, herunder at vurdere om eksempelvis PCB- eller asbestholdige byggematerialer udgør en sundhedsfare.

  • At informere Miljøafdelingen i egen kommune om kommende større nedrivnings- og renoveringssager.