Under udførelsen

Under udførelsen

Hvis du vil sælge bygge- og anlægsaffald egnet til materialenyttiggørelse videre til genanvendelse eller direkte genbrug, skal du være opmærksom på reglerne for dette.

Regler ved salg af materialer fra nedrivning til genbrug
Når en ældre bygning nedrives, kan der være bygningsdele og materialer, der har en kvalitet, som gør dem egnede til genbrug, fx døre og vinduer i god stand eller med et særligt design.

Du bør være opmærksom på følgende:   

 • Hvis du ikke har indgået aftale med bygherren om, at du overtager ejerskab til materialerne, før de bliver til affald (dvs. hvis du ikke er affaldsproducent), kan bygherren kun overdrage affaldet til dig, hvis din virksomhed er omfattet af affaldsbekendtgørelsens § 68, stk. 1 og er en af følgende typer af virksomheder:
  • Genanvendelsesanlæg eller et anlæg, som forbereder affald til genbrug, der er godkendt efter ’Bekendtgørelse om affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed’ og registreret i Affaldsregistret.
  • Indsamlingsvirksomhed, som er godkendt efter ’Bekendtgørelse om affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed’ og registeret i Affaldsregistret.
  • Virksomhed, som kan undlade at lade sig registrere efter ’Bekendtgørelse om affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed’.
 • Du har pligt til at kunne dokumentere, hvis du har overtaget affaldet fra affaldsproducenten, fx ved skriftlig aftale eller faktura, der angiver affaldstyperne og mængderne.
 • Du har pligt til at oplyse, hvad du ved om de materialer, du sælger.
 • Salg af brugte materialer med indhold af asbest er ikke tilladt.

Reglerne i Restproduktbekendtgørelsen åbner mulighed for at forberede nogle materialer direkte til genbrug uden tilladelse, under forudsætning af at de er uforurenede. Læs mere om reglerne her. Mange ældre materialer kan dog indeholde miljø- og sundhedsskadelige stoffer, fx bly i malingen, PCB i fugerne eller asbest i pladerne. Du skal være opmærksom på ikke at sælge materialer, som kan indebære en sundhedsrisiko.

De nærmere krav og regler på området er indviklede, og der er forskel på, hvordan de håndhæves i de enkelte kommuner.

Regler ved materialer til genanvendelse og nyttiggørelse
Danmark har i dag klare nationale målsætninger om at genbruge eller på anden måde nyttiggøre mest muligt affald fra byggeriet. Læs mere i faktaark om Danmarks ressourcestrategi. Det har bl.a. medført, at der i dag ikke er affaldsafgift på materialer til genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse i Danmark, hvor­imod der er afgift på affald til forbrænding og deponering.

Nyttiggørelse kan ske direkte via aftale mellem den part, der producerer bygge- og anlægsaffaldet, og den part, som ønsker at nyttiggøre affaldet, fx i form af knust beton til vejbygning. Affaldet behøver som følge heraf ikke at blive indvejet på et miljøgodkendt affaldsbehandlingsanlæg.gælder fortsat, at affald til nyttiggørelse skal anmeldes til kommunen forud for håndteringen.

Visse materialer nyttiggøres i dag i stor stil, fx nedknust beton og tegl fra nedrivning til vejbygning. Er du nedriver, og ønsker du at afsætte dine affaldsmaterialer til nyttiggørelse, skal du sikre dig, at du har klare aftaler med modtageren af materialerne.

Tjekliste: Værd at vide, hvis du vil sælge byggeaffald videre

Tjekliste: Værd at vide, hvis du vil sælge bygge- og anlægsaffald videre

 

 •  Du har pligt til at oplyse, hvad du ved om de materialer, du sælger.

 • Du bør gøre det tydeligt, at den part, der anvender materialerne, har det videre ansvar for materialerne og anvendelsen af dem.

 • Du bør sikre dig, at modtageren er klar over, at der kan forekomme indholdsstoffer i nedrivningsmaterialer, som ikke findes i nye materialer.

 • Det er ikke kun uforurenede materialer, der kan nyttiggøres; der findes virksomheder, som kan nyttiggøre visse forurenede materialer.

 • Du bør holde styr på, hvor store mængder du sender videre til nyttiggørelse, da bygherren og kommunen kan stille spørgsmål til det og kræve dokumentation for mængder.