Før igangsætning

Før igangsætning

Er du entreprenør eller håndværksmester, har du en række opgaver og forhold, du skal være opmærksom på, når du håndterer bygge- og anlægsaffald og i øvrigt arbejder med genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.

Arbejder du som totalentreprenør, skal du være opmærksom på, at en række af de opgaver, som gælder for rådgi­vere, også gælder for dig. VHGB anbefaler derfor, at totalentreprenører også læser VHGB’s vejledning til rådgivere.

Miljø- og sundhedsskadelige stoffer
Som professionel entreprenør eller håndværksmester har du ansvaret for, at de folk, du beskæftiger, ikke udsættes for skadelige påvirkninger fra stoffer og materialer. Det betyder, at du i din egenskab af arbejdsgiver er forpligtet til at indhente oplysninger om de materialer, der arbejdes med og de eventuelle særlige risici, der er forbundet med håndterin­gen af sundhedsskadelige stoffer. 

Læs mere i:

Reglerne følger af Arbejdsmiljøloven. Læs også mere om de forskellige regler og vejledninger i forskellige vejledninger og anvisninger, der nærmere uddyber forhold omkring arbejdet miljø- og sundhedsskadelige stoffer. 

AB92 og ABT93: Bygherrens oplysningspligt
Der er ofte usikkerhed om, hvilken grad af oplysningspligt, en bygherre har om miljø- og sundhedsskadelige stoffer. 

AB92 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder) og ABT93 (Almindelige betingelser for totalentreprise) angiver imidlertid samstemmende: 

Uklarheder, hindringer eller lignende forhold – § 15, stk. 4.: Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om fore­tagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder. 

I tvister omkring omkostninger til at dække udgifter til korrekt håndtering af miljø- og sundhedsskadelige stoffer er det som regel denne formulering i AB92/ABT93, der henvises til. 

Som det fremgår, er entreprenøren berettiget til ekstrabetaling, hvis bygherren ikke har oplyst tilstrækkeligt grundlag for entreprenørens prissætning i udbudsmaterialet. Dette kan eksempelvis være relevant i bygninger, hvor der forekom­mer PCB. Her kan der fx mangle oplysninger om placering, omfang og koncentrationer.

Tjekliste: Hvad skal med i kontrakten?

Tjekliste: Hvad skal med i kontrakten?

 

Det er hensigtsmæssigt både for din virksomheds økonomi og for effektiv byggeledelse, at du som entreprenør sørger for at få præcise oplysninger om ansvar og roller i udbuds- og kontraktmaterialet, herunder:

  • Hvem ejer affaldet? Er alt eller dele af det overdraget til dig som entreprenør?

  • Hvem har ansvaret for at gennemføre de fornødne undersøgelser af miljø- og sundhedsskadelige stoffer?

  • Hvordan vil evt. forekomst af miljø- og sundhedsskadelige stoffer fundet i undersøgelserne påvirke entreprenørens arbejde?

  • Hvem bærer risikoen for eventuelle uopdagede miljø- og sundhedsskadelige stoffer?

Hvis disse områder ikke er oplyst i udbudsmaterialet, og der er mulighed for at stille spørgsmål, så spørg ind til det for at få tilstrækkeligt med informationer som grundlag for dit tilbud til bygherren. 

Husk over for underleverandører og transportører at angive, at du ønsker en kopi af vejesedler for håndtering af affaldet af hensyn til kontrol.