Faglige rapporter om tagbeklædning og mursten

Her kan du finde faglige rapporter om genanvendelse af tagbeklædning og mursten.

Genbrug af mursten, februar 2017. Udgiver: Københavns Kommune. 
Rapporten opsummerer resultaterne fra en case om genbrug af mursten. En ny skolebygning for Katrinedalskolen i Vanløse har fået opmuret facader med genbrugssten   fra en nedrevet bygning på Bispebjerg Hospital. Rapporten samler dokumentation og erfaringer og dækker også spørgsmålet om prissætning af hele værdikæden fra nedrivning til muring med genbrugssten.

Udvikling og test af gamle mursten skalprodukt på isoleringsbatts. MUDP Miljøprojekt 1850, 2016. Udgiver: Miljøstyrelsen
Projektet har udviklet og testet et vægsystem med gamle mursten og isolering.

Genbrug af mursten. Forslag til undersøgelse af muligheder for genbrug af mursten i forbindelse med renovering af kommunale bygninger. 2016. Udgiver: Københavns Kommune
Rapporten redegør for baggrunden for genbrug af mursten og status for udviklingen samt de hidtil gennemførte og afsluttede undersøgelser. 

Barrierer og muligheder for genbrug af mursten. 2015. Gamle murstens hjemmeside.
Rapporten belyser væsentlige barrierer og muligheder for øget genbrug af mursten, med afsæt i et studie af eksisterende relevante analyser, samt på baggrund af interviews med centrale aktører på området. 

LCA af genbrug af mursten. 2013. Udgiver: Miljøstyrelsen
Rapporten omhandler en livscyklusvurdering af mursten og sammenligner genbrug af mursten i nyt byggeri med nedknusning af mursten til fyldmateriale. Analysen viser, at genbrug af mursten er en mere fordelagtig metode end anvendelse af nedknuste mursten som fyldmateriale. Analysen er baseret på en række forudsætninger om hvordan mursten bliver anvendt. 

Anvendelse af slam i teglproduktion. Arbejdsrapport 65. 1993. Miljøstyrelsen.
En litteraturstudie, der giver status for de internationale erfaringer på området. 

Genanvendelse af nedknust tegl: Dokumentation af byggetekniske egenskaber og vurdering af fremtidsmuligheder. Miljøprojekt 145. 1990. Miljøstyrelsen.
Rapporten gør opmærksom på mulighederne for at genanvende nedknust tegl til forskellige formål for at aflaste deponeringspladserne. 

Anvendelse af nedknust tegl i vejbygning. 1989. Miljøstyrelsen.
Et forsøg med henblik på at etablere et grundlag til at vurdere af egnetheden af genbrugsmaterialer fremstillet af bygningsaffald samt bærelag i vejbelægninger.

Genanvendelse af tagbeklædning. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 44/1994
Rapporten omhandler afrensningsmetoder og genanvendelse af tagtegl og skifer i tilknytning til demonstrationsprojektet ”Det Genanvendte Hus” i København.